Avís Legal

Estàs aquí:

1. Dades identificatives
El titular de www.noumobel.com és: (sol·licitar dades als socis)
Correu electrònic: Botiga Balmes: info@noumobel.com | Botiga Rosselló: rossello@noumobel.com | Botiga Gran Via Carles III: infocarlostercero@noumobel.com

2. Propietat intel·lectual de la web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el disseny gràfic i els codis font, són titularitat exclusiva de www.noumobel.com i ens correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de www.noumobel.com. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços
A www.noumobel.com no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

4. Intercanvi o difusió dinformació
www.noumobel.com declina tota responsabilitat que es derivi de lintercanvi dinformació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors en puguin fer en cas que els continguts a què s'accedeixi puguin ferir-ne la sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web
www.noumobel.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics
A www.noumobel.com no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant les instal·lacions, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de www.noumobel.com
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

7. Tractament de dades de l'usuari
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, www.noumobel.com informa als seus clients que totes les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de www.noumobel.com
www.noumobel.com garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'ús no autoritzat.
Per al millor funcionament dels seus serveis, www.noumobel.com facilita determinades dades dels seus clients (nom, adreça, localitat, província, telèfon) a altres empreses que col·laboren amb la prestació dels seus serveis (transportistes, instal·ladors, entitats financeres, etc.) .) ja que en tots els casos, són dades necessàries per al correcte desenvolupament de l'activitat concreta a realitzar.
Els clients de www.noumobel.com podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a les nostres adreces de correu electrònic info@noumobel.com, rossello@noumobel.com i infocarlostercero@noumobel.com o bé a les adreces físiques de cadascuna de les nostres botigues: C/ Balmes, 361 08006 Barcelona, C/ Rosselló, 434 08025 Barcelona i Gran Via Carles III, 57 08028 Barcelona

8. Legislació i jurisdicció aplicables
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.
Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar els nostres e-mails de cadascuna de les nostres botigues: Botiga Balmes: info@noumobel.com, Botiga Rosselló: rossello@noumobel.com i infocarlostercero@noumobel.com

www.noumobel.com. Prohibida la reproducció total o parcial.